fbpx f72cea5a540de565ed4f13e1c67d532a

തായ്‌ലൻഡ് ൽ രണ്ടാം ദിവസം | THAILAND TRIP Day 2 | ഹോട്ടൽ ലൈഫ് ലിവിങ് & നേച്ചർ | Meals Movies

#lifelivingandnature #foodandtravel #lifestylevlog
തായ്‌ലൻഡ് കിഴി പൊറോട്ട, തായ്‌ലൻഡ് ട്രിപ്പ് രണ്ടാം ദിവസം.
SEEKKO’S CHANNEL : https://www.youtube.com/person/seekkothomas
Outdated Items :
Cameras : Sony a7iii & Panasonic Lumix G5
Lens : Sony 50mm, Sigma 35 mm 1.8, Tamron 8 – 16, Lumix 14-42
Modifying : Adobe Premiere Pro CC & FCP
Mic : BOYA mm1
Tune Credit : Youtube Tune Library

Teach English Online with Premier TEFL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

f72cea5a540de565ed4f13e1c67d532a